Publicerat > Stipendier / Arbetstidsavtal / Nyttjande- och upphovsrätt

Stipendier / Arbetstidsavtal / Nyttjande- och upphovsrätt

På denna sida finns samlat dokument från lärosätena kring stipendier, arbetstidsavtal samt nyttjande- och upphovsrätt. De finns listade nedan samt samlade i mapparna längst ned på sidan.

Stipendier

SUHF:s styrelse fastställde den 11 juni 2013 rekommendationer angående personer som vistas i lärosätets lokaler och deltar i verksamhet vid lärosätet men som varken är antagna till studier eller anställda vid lärosätet. Rekommendationerna finns här.

Samtidigt beslutades att referensmaterial kring rekommendationerna ska samlas på SUHF:s hemsida. Referensmaterialet kommer att finnas listade och i mapparna nedan.

Nyhet (26 juni 2014): Skatteverkets ställningstagande avseende postdok

Efter en artikel i tidskriften Universitetsläraren där Skatteverket uttalat sig om beskattning av stipendier (se här) som utbetalas till så kallade postdok har Skatteverket kommit med ett förtydligande, se här.

Enligt inkomstskattelagen är stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning skattefria. Stipendium som är avsedda för andra ändamål är skattefria om det inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning och inte betalas ut periodiskt. Skatteverket konstaterar att forskarutbildning i form av licentiat- och doktorandutbildning ingår i begreppet utbildningsstipendier. När det gäller postdok är det emellertid, enligt Skatteverket, mer tveksamt om dessa stipendier kan omfattas av skattefrihet.

Skatteverket anger i sin skrivelse att när det gäller postdok torde dessa stipendiater i allmänhet ha uppnått en sådan utbildningsnivå att de är kompetenta att bedriva forskning på egen hand. Detta talar, enligt Skatteverket, för att så kallade postdok-stipendier i motsats till vad som är fallet med stipendier till doktorander i normalfallet ska bedömas som stipendier som är avsedda för andra ändamål, det vill säga sådana som är skattefria endast om de inte utgör ersättning för arbete som utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning och inte betalas ut periodiskt.

Arbetstidsavtal

Förbundsförsamlingen på Chalmers den 17 oktober 2012 kom överens om att de medlemmar som sluter nya arbetstidsavtal ska meddela detta till SUHF så att avtalen kan publiceras på Förbundets hemsida. De lärosäten som slutit arbetstidsavtal erbjöd sig att vid behov dela med sig av sina erfarenheter till andra medlemmar som är inblandade i ett sådant avtalsarbete.

Nyttjande- och upphovsrätt

Nedan finns policies och avtal kring upphovs- och nyttjanderätt från olika lärosäten.

 Härunder återfinns andra dokument kring frågor om upphovs- och nyttjanderätt.

 

Stipendier/Arbetstidsavtal/Nyttjande- och upphovsrätt