Juni 2017

Kompletterande utbildningar

av Anders Söderholm

Just nu jobbar många lärosäten med att utveckla och erbjuda kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen som för att underlätta övergången till svensk arbetsmarknad kan och bör komplettera sin tidigare examen med en kortare utbildning i Sverige. Sedan tidigare har vissa yrken som till exempel lärare och vårdyrken omfattats av denna satsning men från och med i år har en mängd utbildningar tillkommit; allt från biomedicinsk analytiker till systemvetare och socionomer.

För att öka erfarenhetsutbytet mellan de lärosäten som arbetar med kompletterande utbildningar (vilket idag är de flesta universitet och högskolor) arrangerade SUHF den 9 juni en workshop kring dessa frågor. Ett 70-tal personer hade samlats för diskussioner kring detta angelägan tema.

På dagordningen stod många frågor kring hur man bäst lägger upp utbildning, hanteringen av språkfrågan och länkar till arbetsmarknad. Förhoppningsvis kommer detta initiativ att följas av fler likartade i takt med att de kompletterande utbildningarna etableras som en reguljär del i allt fler lärosätens utbud och för allt fler utbildningsområden.

Kvalitet IV

av Anders Söderholm

SUHF arrangerade förra veckan den fjärde konferensen/workshopen kring det nya systemet för kvalitetssäkring som är under införande. Konferenserna har följt utvecklingen av det nya systemet och vid varje tillfälle sökt sprida och diskutera erfarenheterna kring den pågående utvecklingen.

Denna gång handlade konferensen om de pågående piloterna avseende lärosätesgranskningar. Det är Newman-institutet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Dalarna och Umeå universitet som är piloter i systemet. De rapporterade om sina erfarenheter och det gavs tillfälle till intressanta och fördjupande diskussioner kring detta. Inte minst kring vad som behöver och kan förändras mellan pilotomgången och huvudomgången som startar nästa år.

Några frågor som diskuterades var om det nya systemet klarar av att säkra att kvaliteten på programnivå verkligen hanteras inom ramen för lärosätenas egna kvalitetssystem, tidsaspekterna och tidsåtgången för de olika stegen i granskningsprocessen, engagemanget från studentkårerna för de olika uppgifter som har att utföra, jämförbarheten mellan självvärderingar och vad som är en bra självvärdering; för att nämna några områden.

Planerna är att i början av 2018 ordna den femte kvalitetskonferensen.