Mars 2016

Äntligen!

mars 08, 2016 00:00

Efter en lång process har nu ett beslut om ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning fattats. SUHF påbörjade arbetet med att ta fram förslag till ett nytt system redan 2012. I oktober 2013 enades förbundsförsamlingen om ställningstaganden kring ett sådant system. I april 2014 publicerade samtliga rektorer en debattartikel där ställningstagandena fördes fram och där vi inbjöd till dialog. Sektorn var också mycket delaktig i den utredning som Harriet Wallberg kort därefter startade och så småningom ledde fram till det förslag som mycket liknar det som nu beslutats.

Efter en lång resa står vi nu inför starten på ett nytt sätt att arbeta. Det nya sättet kommer att kräva mycket arbete men alla inblandade visar stort engagemang. SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor, för denna mandatperiod, hade sitt första möte i torsdags och diskuterade länge hur gruppen kan skapa aktiviteter för att på bästa sätt stödja arbetet.

Expertgruppen för kvalitetsfrågor ska också arbeta vidare med frågor om forskningsfinansieringssystem och hoppas även här få vara delaktiga när nya system ska utvecklas inför den kommande forskningspolitiska propositionen. Planer finns också på att ta fram en kunskapsöversikt om kvalitet i administration.

I förra veckan deltog SUHF:s vice ordförande Anders Söderholm i utbildningsutskottets utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen. Anders förde fram SUHF:s förslag under rubrikerna, Handlingsfrihet, Styrning för kvalitet, effektivitet och profilering samt Kvalitetsutveckling. Förutom Anders var det hela 17 företrädare för olika råd och organisationer som framförde sina synpunkter. Det är ingen tvekan om att många känner sig kallade att påverka hur forskning bedrivs i Sverige.

Hela SUHF:s inspel finns att läsa här