April 2014

Framtidens universitet och högskolor

SUHF anordnade igår, den 24 april, en hearing på temat ökad självständighet för Sveriges lärosäten. Efter att förslaget om Högskolestiftelser inte uppfattades som en framkomlig väg och frågan därefter tycks ha lagts på is har SUHF som ett av de viktigaste målen för 2014 att driva självständighetsfrågan vidare.

Dagen innehöll mycket intressanta inlägg av Johan Alling, kanslichef vid Malmö högskola, Agneta Bladh, tidigare rektor vid Kalmar högskola och tidigare statssekreterare, Bo Rothstein, professor i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Sverker Sörlin, professor i Miljöhistoria vid KTH, Sten Heckscher bl.a  f.d. ordförande vid Stockholms universitet samt Shirin Ahlbäck Öberg, docent i Statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Johan gav en sammanfattning av tidigare utredningar och förslag samt av lärosätenas remissvar och av resultatet av några frågor som ställts till lärosätena angående frågan om självständighet.

Agneta talade om vikten av att politiken är mindre intervenerande, lärosätena ansvarstagande och att de interagerar med sin omvärld. Lärosätenas ledning ska respektera och försvara den akademiska friheten.

Bo framförde sina tankar om att lärosäten bör ledas av starka akademiska ledare och att kollegiala organ bör användas för generella frågor och för ansvarsutkrävande. Han påpekade också den mycket stora vikten av ökad mobilitet.

Sverker tycker att det behövs en ordentlig universitetsutredning som behöver pågå under längre tid och beröra allt från universitetens roll till finansieringsmodeller. Det ska vara brett engagemang i processen.

Sten menar att lärosätena ska börja med att ta sig an frågor om kvalitet i grundutbildningen, undervisningens roll kontra forskning, rekrytering och internationalisering. Löser man dessa så kommer annat att följa. Frågan om autonomi måste inkludera typ av autonomi och för vem.

Shirin talade om institutionell frihet och individuell frihet. Hon menar att kravet på institutionell frihet måste motiveras tydligt utifrån perspektivet att det är en nödvändig, om än inte tillräcklig, förutsättning för reell akademisk frihet. Hon menar också att nedmonteringen av kollegiala beslutsorgan måste stävjas.

Sammantaget presenterades alltså många centrala frågor för framtidens universitet och högskolor.

Ett försök gjordes att i en avslutande diskussion ta fram de steg som SUHF bör ta i det fortsatta arbetet. Att det måste handla både om prioriteringar av vissa angelägna frågor och om att samtidigt ge tid för de mer långsiktiga frågor är klart men exakt hur kräver mer funderingar. Frågan kommer att diskuteras i SUHF:s styrelse och vid kommande Förbundsförsamling.