November 2013

Ökad handlingsfrihet

Den 15 november gick den förlängda remisstiden för förslaget om möjligheten för vissa lärosäten att bli s.k. Högskolestiftelser ut.

SUHF begärde mycket snart efter det att remissen kom den 25 juni att lärosätena skulle få förlängd remisstid eftersom detta var en stor och på många sätt komplicerad fråga. Efter en tid blev det klart att remisstiden förlängdes från ursprungliga 10 oktober till 15 november. Under den gångna hösten har många möten anordnats för att diskutera frågan och den förlängda tiden gav också möjlighet till en diskussion med samtliga medlemmar vid Förbundsförsamlingen den 23 oktober. Till detta möte hade vi bett om lärosätenas huvudsakliga synpunkter för att få en bild av vad som skulle komma fram i deras svar. Det var en lång rad tveksamheter som uttrycktes och kritik framfördes också kring brist på konsekvensanalys och på alternativa lösningar.

Alla var dock rörande överens om att ökad handlingsfrihet är ytterst väsentligt och att frågan om hur detta ska åstadkommas måste stå högt på Förbundets agenda. I den verksamhetsplan som lades fast vid mötet den 23 oktober fick frågan också en framskjuten plats.

SUHF har i sitt remissvar inte kommenterat själva förslaget om införandet av en ny typ av stiftelser utan endast uttryckt medlemmarnas starka önskemål om att arbetet med att finna lösningar breddas och fortsätter.

SUHF ska också vara aktivt i frågan och vid sitt nästa möte kommer programutskottet som arbetar med manifestets och den kopplade verksamhetsplanens genomförande att skissa på hur detta snarast ska iscensättas .

Nästa vecka kommer SUHF:s expertgrupp att vara aktiv i en annan viktig framtidsfråga nämligen hur det nationella systemet för utvärdering av högre utbildning bör utformas. Detta sker under den konferens som European Quality Assurance Forum, EQAF, anordnar i Göteborg.