Oktober 2013

Lyckade möten och viktiga beslut

Den 22 och 23 oktober hade SUHF årskonferens följt av Förbundsförsamling. Konferensens tema var kompetensförsörjning och det bjöds på många intressanta perspektiv från såväl näringsliv, arbetsgivare inom det konstnärliga fältet och från kommuner. Vikten av utbildning och vikten av samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad framfördes från alla håll. Mycket fungerar utmärkt men det kan alltid bli bättre. Statssekreterare Peter Honeth inledde och lyfte fram de två aspekter som lärosätena har att ta hänsyn till, individernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Peter talade mycket om svårigheten med prognoser avseende arbetsmarkandens utveckling och ville se en mångfald aktörer ta sig an detta. Stort tack till KTH som stod som värd för denna givande dag.

Förbundsförsamlingen gav möjlighet till många viktiga diskussioner kring frågor såsom förslaget om högskolestiftelser och framtida önskemål kring kvalitetssystem för högre utbildning. Det senare är en fråga som SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor arbetat med en längre tid och det var med stor glädje som gruppen tog emot det stöd som samtliga lärosäten gav de förslag till principiella ställningstaganden som lades fram. Några förbättringsförslag framkom och när dessa skrivits  kommer  förslagen och gruppens rapport som helhet att spridas och publiceras på SUHF:s hemsida.

Slutet av veckan innebar resa till Vilnius (ett första besök där) för att delta i European University Associations ( EUA:s)  möte för alla generalsekerterare. Viktiga punkter på denna mötesagenda var ett första utkast till en reviderad version av European Standards and Guidelines samt presentation av en uppföljning som EUA genomfört avseende resursfördelningssystem runt om i Europa. Vi fick också en presentation av den nya Trends- enkät som är på väg ut till alla medlemmar. Rapport från förra enkäten hittas på:

http://www.eua.be/News/08-12-18/EUA_launches_2010_Trends_project.aspx

Hearing, styrelsemöte och kommande evenemang

Under den gångna veckan inbjöd utbildningsdepartementet till en hearing om utbildningsutbudet. Deltog gjorde bl.a. statssekreterarna Peter Honeth och Ulrika Stuart Hamilton samt Susanne Ackum från Finansdepartementet. Inbjudna var ett antal lärosäten, företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt UKÄ och myndigheten för Yrkeshögskolan. Diskussionen rörde kopplingen mellan lärosätenas utbud av utbildningar och arbetsmarknadens behov. Framförallt berördes behov av utbildning och vidareutbildning för individer som är inne i omställningsprocesser av olika skäl. Att detta kräver stor flexibilitet i tid och rum för att fungera, det var alla överens om. Hur det ska finansieras och vilken roll de olika aktörerna ska ha, kan det dock råda lite olika uppfattningar om.

Onsdag till torsdag hade SUHF:s styrelse ett internat och många ärenden stod på dagordningen. SUHF:s expertgrupper hade till mötet lämnat in redogörelser för hur de arbetar med nuvarande uppdrag och hur de ser på framtiden och detta diskuterades. Andra viktiga frågor var den verksamhetsplan som ska gå till Förbundsförsamlingen samt övriga frågor, såsom diskussion om Högskolestiftelser och om framtida nationellt kvalitetssystem för högre utbildning, som står på Förbundsförsamlingens agenda.

SUHF:s årskonferens i samarbete med KTH på temat Kompetensförsörjning är mycket nära förestående (22/10) och intresset är  stort. Ett annat evenemang som jag vill flagga för är European Quality Assurance Forums konferens den 21-23 november som denna gång hålls i Sverige med Göteborgs universitet som arrangör. Konferensen är årligen återkommande och har denna gång rubriken Working together to take quality forward. Läs mer på: http://www.eua.be/EQAF-Gothenburg.aspx