September 2013

Utbildning för alla och mer om utvärderingssystemet

I början av veckan deltog jag i ett möte i Paris där Unesco tillsammans med ett stort antal s.k. Non-Governmental Organisations, NGO:er, diskuterade den insats som går under namnet Education for All. Interantional Association for Higher Education, IAU, som SUHF är medlem i, är engagerat i arbetet.

Det finns ett imponerande stort engagemang för detta arbete runt om i världen och det var mycket intressant att höra om en del av det arbete som pågår i såväl olika delar av Afrika som i Frankrike. Det trycktes mycket på att man måste lägga solida grunder genom att skapa fungerande system med t.ex. utbildning för de som utbildar lärare såväl som stöd för aktiva lärare och för elever. På många håll i Afrika är den högre utbildningen så underdimensionerad att man har stora problem att bygga välfungerande samhällen. Det ger verkligen perspektiv på tillvaron att få delta i denna typ av sammanhang.

 

I onsdags höll UKÄ ett nu nästan traditionsenligt uppföljningsmöte om utvärderingssystemet för högre utbildning. Många var på plats för att höra UKÄ berätta om kommande utveckling och vittnesmål från lärosäten som fått besked om bristande kvalitet. Pete Honeth gav sin bild och menar att fokus på resultat är viktigt och att man är medveten om att det finns problem med dagens system men att de nu åtgärdas. Han menade också att examensmålen kanske behöver ses över men att vi kanske behöver ha vissa mål som inte är utvärderingsbara.

I publiken höjdes kritiska röster till det nuvarande systemet och det fanns också många konstruktiva förslag. När det gäller omarbetning av examensmål kom tydligt besked från Karin Röding som var mycket engagerad i deras tillkomst att det enligt henne inte var läge att göra om det arbetet.

Lärorika möten

Under senare delen av förra veckan träffade de svenska universitetsdirektörerna ett antal kollegor ifrån England och Skottland. Detta möte var en fortsättning på en mycket lång tradition av möten som äger rum vartannat år omväxlande i Sverige och Storbritannien.   Denna gång var Uppsala värd och jag är mycket glad att jag fick möjlighet att vara med trots att jag inte längre tillhör ”kretsen”.

Mötena innehåller såväl en allmän uppdatering kring läget inom högskolesektorn i respektive land som teman med högaktuella frågeställningar. Det är slående hur olikt systemen för framförallt utbildning fungerar i olika delar av Storbritannien. En fråga som togs upp och som är av centralt intresse för oss i Sverige är effekten av och synen på den s.k. REF:en ( Research Excellence Framework). Jag hoppas att VR som utreder frågan om kommande resursfördelningssystem i Sverige tar sig god tid att lyssna på erfarenheter från detta system.  

Jag berättade om SUHF:s framtidsarbete och Manifest och Liz Winders från Sheffield Hallam University om det scenarioarbete som gjorts av Universities UK ( se mer på: http://www.universitiesuk.ac.uk/ABOUTUS/WHATWEDO/POLICYANALYSIS/UKHIGHEREDUCATION/FUTURES/Pages/default.aspx) )

 Det är verkligen roligt att under så trivsamma former som mötena skapar få så många nya intryck och så mycket ny kunskap.