Maj 2013

Mera utvärdering av utvärdering och Singapore som förebild?

maj 17, 2013 00:00

Den 15 maj hade Studieförbundet näringsliv och samhälle(SNS) ordnat ett seminarium om ”att utvärdera svenska universitet och högskolor”. Lena Adamsson, docent i psykologi och för ett par år sedan i ledningen för HSV, redovisade den granskningsrapport (som är en utvärdering av utvärderingssystemet), som hon skrivit på uppdrag av SNS. Lena framförde mycket skarp kritik mot systemet. Peter Honeth kommenterade rapporten och delar inte Lenas slutsatser. Peter säger sig vara helt trygg med systemet.

Två paneler deltog också i den efterföljande diskussionen som rörde frågor som; huruvida systemet verkligen mäter resultat och om det ger en rättvisande bild av svensk utbildning, vilka goda respektive dåliga incitament det skapar, om det är tillräckligt att mäta resultat och om vad som behöver göras i framtiden. Det var mycket glädjande att Peter Honeth bejakade det som SUHF har framfört som lärosätenas önskade långsiktiga utveckling, nämligen att större ansvar ska ligga på lärosätena själva och att deras roll ska bli tydligare. Diskussionen kom också in på resursfördelningssystemet för utbildning. Många ansåg att det behöver förändras. Man hade också väldigt olika åsikter om huruvida resurser ska kopplas till utvärderingsystemet.

Den 15 maj hade också Sällskapet riksdagsledamöternas och forskare (Rifo) bjudit in Bertil Andersson, tidigare bl.a. rektor för Linköpings universitet och numera rektor för Nanyang Technical University, samt Inderjit Singh, ledamot av NTU:s styrelse men också av Singapores parlament, för att få höra om och lära av den mycket snabba utveckling som skett särskilt vad gäller forskning i Singapore. En mycket tydlig strategi, stora ekonomiska satsningar och skarpa prioriteringar är viktiga delar av framgångssagan. Mille Millnert, GD för Veternskapsrådet, Per Eriksson, rektor för Lunds universitet och Gunnar Öquist, fd ständig sekreterare för Kungliga vetenskapsakademin kommenterade utvecklingen. Mille var tveksam till att det sätt som man gått fram på i Singapore skulle vara möjligt i Sverige. Kommentatorerna angav dock ett antal saker att lära. Sverige måste arbeta mer aktivt med internationell rekrytering, vi behöver bättre förutsättningar för de som vill ge donationer och vi behöver bättre/tryggare försörjning för våra forskare och lärare.

En dag med många tankeväckande och framåtsyftande diskussioner.