April 2013

IAU möte och konferens i Manchester

Den 22- 26 april pågick ett antal aktiviteter i Manchester anordnade av International Association of Universities (IAU) 

Det började med styrelsemöte och därefter en ”General conference for Associations” med temat Institutional Diversity in Higher Education: Advantage or Threat for Associations. IAU har sett stort antal sammanslutningar, liknande SUHF, som medlemmar och organiserar vartannat år en konferens med ett tema som är av särskilt intresse för dessa medlemmar.

Som ny ledamot av styrelsen för IAU blev jag imponerad av bredden i den verksamhet som organisationen bedriver. Faktum är att en viktig diskussion var om det behövs en prioritering och fokusering och inom vilka områden detta i så fall skulle vara. Att internationalisering är en kärna för IAU  är lätt att förstå. Andra områden som idag har stort fokus handlar om tillgång till utbildning, breddad rekrytering, etik för högre utbildning och hållbar utveckling.

Konferensen som pågick den 25-26 april gav en mycket god inblick i utvecklingen runt om i världen. Siffror som att 70 % av högre utbildning i vissa delar av Sydamerika bedrivs i privat regi, i många fall med vinstsyfte och den hastighet med vilken många Afrikanska länder bygger ut sitt utbildningssystem var förvånande. Den stora diversitet som finns inom högre utbildning vad gäller studentpopulation, hur utbildningen bedrivs, hur den styrs och ägs, hur och med vem lärosätet samverkar och fördelningen mellan forskning och utbildning beskrevs mycket väl av Ellen Hazelkorn från Dublin Institute of Technology. Många typer av sammanslutningar av lärosäten deltog i konferensen. Där fanns nationella som SUHF, de som har medlemmar från hela kontinenter, från samväldet eller som har en språklig gemenskap. Det var mycket intressant att höra hur diversiteten bland medlemmarna kommer till uttryckt i och påverkar deras arbete.

Nästa konferens för sammanslutningar  blir 2015 och då i Accra, Ghanas huvudstad.

 

IAU möte och konferens i Manchester

Den 22- 26 april pågick ett antal aktiviteter i Manchester anordnade av International Association of Universities (IAU) 

Det började med styrelsemöte och därefter en ”General conference for Associations” med temat Institutional Diversity in Higher Education: Advantage or Threat for Associations. IAU har sett stort antal sammanslutningar, liknande SUHF, som medlemmar och organiserar vartannat år en konferens med ett tema som är av särskilt intresse för dessa medlemmar.

Som ny ledamot av styrelsen för IAU blev jag imponerad av bredden i den verksamhet som organisationen bedriver. Faktum är att en viktig diskussion var om det behövs en prioritering och fokusering och inom vilka områden detta i så fall skulle vara. Att internationalisering är en kärna för IAU  är lätt att förstå. Andra områden som idag har stort fokus handlar om tillgång till utbildning, breddad rekrytering, etik för högre utbildning och hållbar utveckling.

Konferensen som pågick den 25-26 april gav en mycket god inblick i utvecklingen runt om i världen. Siffror som att 70 % av högre utbildning i vissa delar av Sydamerika bedrivs i privat regi, i många fall med vinstsyfte och den hastighet med vilken många Afrikanska länder bygger ut sitt utbildningssystem var förvånande.  Den stora diversitet som finns inom högre utbildning vad gäller studentpopulation, hur utbildningen bedrivs, hur den styrs och ägs, hur och med vem lärosätet samverkar och fördelningen mellan forskning och utbildning beskrevs mycket väl av Ellen Hazelkorn från Dublin Institute of Technology. Många typer av sammanslutningar av lärosäten deltog i konferensen. Där fanns nationella som SUHF, de som har medlemmar från hela kontinenter, från samväldet eller som har en språklig gemenskap. Det var mycket intressant att höra hur diversiteten bland medlemmarna kommer till uttryckt i och påverkar deras arbete.

Nästa konferens för sammanslutningar  blir 2015 och då i Accra, Ghanas huvudstad.

Två intressanta möten och nya medarbetare på väg

Den 17 och 18 april deltog jag i mycket intressanta möten. Det första var ett möte där presidiet för SUHF, förstärkt med Framtidsgruppens ordförande Anders Söderholm, träffade alliansens företrädare i utbildningsutskottet och presenterade det nya manifestet ”Framtiden börjar nu- ett manifest för dialog om den svenska högskolan 2030” . En annan viktig fråga som togs upp var SUHF:s syn på ett framtida utvärderingssystem för högre utbildning. Frågorna var många och intresset var stort. Vi hoppas naturligtvis på en fortlöpande dialog.

Mötet den 18 april handlade om nationellt ramverk för kvalifikationer (NQF). Regeringens ambition är att Sverige ska besluta om ett sådant under året och ramverket ska utgå från det som är överenskommet på Europanivå  (EQF). Arbetet avseende det svenska ramverket har legat på Myndigheten för yrkeshögskolan (YH) men finns nu hos utbildningsdepartementet för slutligt framtagande av ett förslag som sen ska remitteras. Vid mötet deltog Stefan Skimutis från YH som varit ansvarig för arbetet, företrädare för arbetsgivarorganisationer, arbetsförmedling, fackliga organisationer och lärosäten. Det finns samsyn om att det är bra att Sverige har ett ramverk, men det finns också ett stort arbete att göra för att skapa förståelse för hur ramverket ska användas och vad det egentligen står för.

Det känns angeläget att SUHF  i samband med remisshantering bjuder in lärosätena till en gemensam diskussion och vi återkommer så snart vi ser hur tidplanen ser ut.

Slutligen har jag den glädjande nyheten att kansliet snart kommer att få två nya medarbetare. Ingela Arvidsson börjar som administratör den 3 juni och Linda Gerén , vår nya utredare, kommer den 10 juni. Fram till den 3 juni har vi tillfällig hjälp av Susanne från Manpower.

 

EUA möten i Gent

Den 10-12 april har det varit flera EUA möten, för generalsekreterare, för rådet, för generalförsamlingen samt årskonferensen med temat European Universities-Global Engagement.

Viktiga diskussioner fördes i rådet om läget avseende förhandlingar om Horizon 2020 ”rules of participation” och om synen på kommissionens initiativ U-Multirank. EUA kommer fortsatt att driva full kostnadstäckning och kommer att sitta i en rådgivande grupp för U-Multirank, man ser dock stora utmaningar för utvecklingen av det sistnämnda. Rådet fick också tillfälle till en givande diskussion med Xavier Prats-Monné, vice  Director General  för Education and Culture vid kommissionen.

Generalförsamlingen valde nya ledamöter i styrelsen och fastställde arbetsprogram för kommande år.

Konferensens talare tog upp modeller för internationalisering, erfarenheter av campusetablering i andra länder och situationen i Afrika diskuterades. Min slutsats angående campusetablering blir att det på många sätt är på bra för forskningsverksamheten men att det är svårt att få kvalitet och ekonomi i utbildningen och att mobilitet för personal innebär stora utmaningar.

Kommissionären Androulla Vassiliou redovisade sin syn på EU.s arbete och nämnde särskilt Erasmus och EIT. Vikten av att detta inte blir för introvert poängterades från publiken.

Mötena hölls i universitetet i Gents lokaler och dessa är ett mycket gott exempel på att historiska byggnader kan omvandlas till utmärkta möteslokaler.

Nästa möte för råd och generalsekreterare är i Vilnius i oktober.