Mars 2013

Start på ett viktigt samarbete

 

Den 13 mars träffades SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor och företrädare för UKÄ och utbildningsdepartementet för att diskutera utvärdering av högre utbildning.

SUHF:s expertgrupp har under 2012 genomfört ett antal studieresor för att lära av system i andra länder, och nyligen har genomförts samråd med i stort sett alla lärosäten. SUHF vill föra en diskussion om vilket nationellt kvalitetssystem som långsiktigt säkrar och ständigt förbättrar studenternas lärande.

Vid mötet fördes samtal om hur ett framtida system med flera komponenter och aktörer kan utformas på ett sätt som gör att de olika delarna stödjer och varandra och gynnar utveckling. För att lyckas med detta är det väsentligt att utvecklingsarbetet görs tillsammans och inte av de olika aktörerna var för sig. Detta första möte var en viktig grund för ett fortsatt samarbete, och vi ser fram emot att få arbeta vidare.

Den 21 mars är det Förbundsförsamling i Visby och då kommer Marita Hilliges, som är ordförande i expertgruppen, att beskriva läget - och ledningen för alla lärosäten får möjlighet att ge sina tankar inför det fortsatta arbetet.

På Förbundsförsamlingen är det också dags att ta ställning till det nya Manifestet, det som ska bli en ledstjärna för kommande års arbete.

Nordiskt rektorsmöte i Helsingfors

Kvällen den 28 februari och heldag den 1 mars träffades ett 70-tal rektorer från nordiska lärosäten för att diskutera förändringar i utbildnings- och forskningslandskapet.
På agendan stod områden som Norden på världskartan och Europa och Norden. Det talades om samarbete kring småämnen, Nordens styrkor inom forskning och om strategiska aspekter kring Open Educational Resources ( OER).
 

Intresset för att samtala och att samarbeta är stort, det visar om inte annat att så många deltog i mötet. Det konstaterades att vi i Norden har en stark position inom utbildning och forskning. Vi har mycket gemensamt, samarbetet är omfattande och upplevs som okomplicerat.
 

Det omfattande och goda samarbetet är något som kanske skulle lyftas fram tydligare och värderas högre än vad som görs idag. Det finns självklart också hinder som bör dryftas för att få till stånd förändring.
 

Rektor i Oslo, Ole Petter Ottersen, bjöd in kollegorna till ett nytt möte i Oslo, när tiden för ett sådant känns lämplig.