Februari 2013

Tre nya rekommendationer och förändringar vid kansliet

Den 22 februari sammanträdde SUHF:s styrelse. På dagordningen fanns bl.a. tre rekommendationer. Att ta fram rekommendationer som kan underlätta för lärosäten i specifika frågor och som kan bidra till enhetlig hantering är en viktig uppgift för SUHF att arbeta med.
 

Den första rekommendationen som styrelsen behandlade avser gemensam examen på forskarnivå. Gemensam examen har varit tillåtet i Sverige sedan 2010 men många lärosäten har upplevt problem vid det faktiska genomförandet. Rekommendationerna som tagits fram av en arbetsgrupp ledd av Helen Dannetun, rektor vid LiU är utformade för att ge stöd. Styreslen beslutade att fastställa rekommendationerna
 

Den andra rekommendationen rör etisk rekrytering av studenter. Riktlinjer för detta har funnits sedan 2007 men har reviderats vid ett antal tillfällen. Den omarbetning som nu skett har resulterat i ett mindre omfattande dokument men de viktiga ställningstagandena kvarstår. Arbetsgruppen har letts av Eva Malmström, prorektor vid KTH. Rekommendationerna ska nu gå vidare till Förbundsförsamlingen i mars.
 

Den tredje rekommendationen rör viktiga frågor kring personer som finns vid lärosätena men som inte är anställda eller studenter, exempelvis stipendiater. Denna rekommendation kommer att fortsätta diskuteras vid Förbundsförsamlingen i mars, men kräver något mer arbete innan den kan fastställas. Underlag har tagits fram av personer vid Uppsala och Lunds universitet.
 

Det kommer att ske förändringar vid SUHF:s kansli. Två av kansliets medarbetare, Fredrik och Jennie, slutar efter att ha erbjudits andra intressanta jobb hos våra medlemmar, Uppsala universitet respektive KTH. Jag är naturligtvis glad för deras skull och glad att kansliets medarbetare är eftersökta men jag kommer att sakna deras mycket kompetenta bidrag till kansliets arbete.
 

Rekryteringsarbete pågår men det är nog tyvärr oundvikligt att verksamheten påverkas.

 

Samråd om kvalitetssystem för högre utbildning

Den 8 februari hölls i Stockholm det första av tre samråd som SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor genomför för att få hela högskolesektorns syn på hur ett nationellt kvalitetsystem för högre utbildning bör utformas.


Expertgruppen inledde med att återge några intryck från studiebesök i andra länder. Skottland, Nederländerna, Kanada, Australien och Island beskrevs i korthet. Dessa exempel visar att ett system kan utformas på många olika sätt och att andra aktörer än de som vi i Sverige är vana vid kan ansvara för olika delar. För att logiskt bygga ett system bör syfte och principer först klargöras och därefter kan lämplig metod utformas.
 

Det 50-tal representanter från olika lärosäten som deltog i samrådet tog sig med entusiasm an uppgiften att diskutera syfte och principer och slutligen föreslå ett system. Ett system med komponenter såsom examensrättsprövningar, utvärdering av program, granskning av kvalitetsarbete, tematiska utvärderingar, inspektioner etc.
 

Den 13 februari genomförs samråd i Malmö och den 21 februari i Göteborg.
 

En givande presidiedag och inspiration kring akademins framtida rum

Vid några tillfällen under året har SUHF:s presidium en s.k. kallad presidiedag då presidiet träffar aktörer inom och utom högskolesektorn för att diskutera aktuella utbildnings-och forskningsfrågor.


Den 30 januari var årets första presidiedag med många intressanta möten. En viktig fråga som återkom flera gånger under dagen i samtal med bl.a. generaldirektören för YH-myndigheten, Pia Enochsson och med ordförande för TCO Eva Nordmark var vikten av att skapa en helhetssyn kring eftergymnasial utbildning i Sverige med tydlighet för sökande och avnämare och med goda möjligheter till livslångt lärande utan återvändsgränder.
 

Eva Durhan från utbildningsdepartementet lovade att de hinder som påpekats vad gäller avgiftsbetalande studenter var under skyndsam hantering och att förslag om högskolestiftelser var närmare än någonsin.
 

Den 31 januari till 1 februari träffades företrädare för lärosätenas ledningar i Dans-och cirkushögskolans lokaler. Det bjöds inspiration och möjlighet att samtala kring akademins framtida rum. Hur kan/ska ledare agera i det fysiska, det digitala och kontrollrummet för att skapa förutsättningar för lärande och kreativitet.
 

Möjligheter att fortsätta samtalet om akademins framtida rum efterfrågades och SUHF:s Expertgrupp för kvalitetsfrågor och Framtidsgruppen, vilka stod som arrangörer, kommer sannolikt med förslag.