Arbetsgrupper > SUHF-modellen/Full kostnadstäckning

SUHF-modellen / Full kostnadstäckning

SUHF beslutade i november 2007 att rekommendera medlemmarna att införa en ny redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader, den så kallade SUHF-modellen.

Redovisningsmodellen har arbetats fram av förbundet under 2007. Den syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll vid universitet och högskolor. Förbundets arbete med full kostnadstäckning fortsätter kontinuerligt.

Lena Törnborg, Linköpings universitet, är SUHF:s expert på SUHF-modellen. 

Nyheter

2019-02-11: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2018

Statistiken finns publicerad som pdf. Statistiken finns till höger.

Länk till statistik för tidigare år finns i vänsterspalten.

2018-07-10: Forskningsadministration och SUHF-modellen 2017

Umeå universitet och Högskolan i Halmstad sammanställde hösten 2017 en översikt (Forskningsadministration och SUHF-modellen 2017 - medfinansiering UmU och HH) över hur olika finansiärer reglerar sina bidrag när det gäller medfinansiering, hur mycket overhead som betalas ut, hur lönekostnadspåslag ser ut (LKP) samt vilka juridiska krav som finns. Materialet illustrerar tydligt den verklighet som forskare och administratörer måste förhålla sig till när de söker extern finansiering för sina projekt. Sammanställning har tre huvudsyften: 

  • att ge en överblick över variationen av olika finansiärers krav gällande finansiering och avtal, så att forskare och administratörer snabbt kan se vilka förutsättningar som finns (det är viktigt att betona att översikten gäller för 2017
  • attt bidra till diskussionen om förenkling av forskningsadministration. EU har som mål att förenkla projektadministration och minska fel. Svenska myndigheter/finansiärer som förvaltar EU-medel har dock tolkat EU:s regelverk på olika sätt, vilket har lett till en stor variationen av regler och krav. När det förs en diskussion om det framtida regelverket, kan sammanställningen illustrera behovet av enhetliga regler även inom Sverige.
  • att utgöra underlag när SUHF-modellen ses över. När SUHF-modellen ses över kan sammanställningen vara användbar för att visa hur många olika krav och regler som direkt eller indirekt hänger ihop med modellen.

2017-11-08: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2017

Statistiken är publicerad som PDF och finns till höger.

Länk till statistik för tidigare år finns i vänsterspalten.

2016-12-14: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2016

Statistiken finns publicerad dels som Powerpoint med kommentarer och dels som PDF. Statistiken finns till höger.

Länk till statistik för tidigare år finns i vänsterspalten.

2015-11-25: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2015

Tidigare publicerad statistik (2015-06-16) har uppdaterats på grund av inkomna rättelser av inlämnade uppgifter. Statistiken finns publicerad dels som Powerpoint med kommentarer och dels som PDF. Statistiken finns till höger.

Länk till statistik för tidigare år finns i vänsterspalten.

2015-10: Vägledning redovisning av lokalkostnader vid UoH enl REK 2014:1

Vägledningen finns bland dokumenten till höger. Detsamma gör rekommendationen.

2012-10-31: Uppdaterad handledning till SUHF-modellen – redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor

I samband med att SUHF:s förbundsförsamling i november 2007 beslutade att rekommendera alla lärosäten att införa SUHF-modellen, publicerades en handledning till modellen. Denna handledning har nu uppdaterats och kompletterats med de ändringar, rekommendationer och förtydliganden som framkommit sedan 2007.

Högskolornas forum för Redovisningsfrågor (HfR) har ansvar för processen kring förändring och utveckling av SUHF-modellen.

Länk till handledningen och bilagorna finns i listan till höger.

2011-09-26: Rekommendation om Formas nya stödform Mobility Grant och indirekta kostnader

SUHF har beslutat om rekommendation av indirekta kostnader för Formas stödform Mobility Grant. Rekommendationen finns i högerspalten.

2011-08: Rapport om full kostnadstäckning i verkligheten

SUHF har, som ett led i den fortlöpande granskningen av redovisningsmodellen för indirekta kostnader publicerat rapporten Full kostnadstäckning i verkligheten, av Ann-Kristin Mattsson. Rapporten visar i vilken grad de stora forskningsfinansiärerna bidrar till full kostnadstäckning i projekten under 2010 års bidragstilldelning. Full kostnadstäckning i verkligheten finns för nedladdning här.

2011-05-11: Rekommendationer till lärosätena

HfR:s styrgrupp och Redovisningsråd har 2011-03-07 beslutat om vissa rekommendationer och förtydliganden betr redovisningsmodellen för indirekta kostnader (SUHF-modellen), se högerspalten.

2011-02-07: Rapport om SUHF-modellen i verkligheten

Som ett led i det fortlöpande arbetet med redovisningsmodellen för indirekta kostnader har SUHF publicerat rapporten SUHF-modellen i verkligheten. Rapporten är framtagen av Ann-Kristin Mattsson, SUHF och Lunds universitet. Syftet med rapporten är att ge kunskap om de indirekta kostnaderna; vad de består av, hur och var i organisationen de uppkommer, hur direkta och indirekta kostnader hänger samman samt storleken på kostnaderna. Rapporten SUHF-modellen i verkligheten finns att ladda ned här.

Information in English

For information and summaries of the accounting model for higher education institutions, please refer to this page.

Kontakt

För ytterligare upplysningar kontakta Lena Törnborg, expert på SUHF-modellen

2018 års statistik