Arbetsgrupper > Samordningsgruppen för öppen vetenskap

SUHF:s grupp för samordning av Open Science/Öppen vetenskap

För att samordna det strategiska arbetet med öppen vetenskap har en samordnings­grupp upprättats. Gruppen består av ordförandena för de olika SUHF-grupper som är mest involverade i frågorna samt SUHF:s representanter i grupper som organiseras av andra aktörer, fr.a. Kungliga biblioteket (KB) och Vetenskapsrådet (VR).

Uppdrag

Samordningsgruppen ser till att utvecklingen av öppen vetenskapsfrågorna samordnas från SUHF:s sida och att det sker en ändamålsenlig arbetsdelning mellan olika grupper som arbetar med dessa frågor.

Gruppen rådfrågas om uppdrag till nya grupper inom området, förfrågningar från andra organisationer och också kunna föreslå förändringar eller preciseringar av etablerade SUHF-gruppers uppdrag. Den omvärldsbevakar  utvecklingen och ger förslag till styrelsen om strategiska prioriteringar.

Som ett särskilt uppdrag ingår att samordna arbetet med öppen data. Samordningsgruppen fungerar som referensgrupp vad gäller fördelningen av kostnaderna för geodata och förvalt­ningen av tjänsten GET (den gemensamma distributionstjänsten).

Sammansättning

Ledamöter för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2020:

  • Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet, ordförande styrgruppen för Forum för bibliotekschefer (ordförande)
  • Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitet, ledamot av Bibsams styrgrupp, ledamot av styrgruppen för Forum för bibliotekschefer samt ledamot av gruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (verkställande ledamot)
  • Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, ordförande i Bibsams styrgrupp samt ordförande i gruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
  • Susanne Kristensson, universitetsdirektör Lunds universitet, ordförande i expert­gruppen för arkiv- och informationshantering
  • Katarina Bjelke, universitetsdirektör Uppsala universitet, kontaktperson till förvaltningschefernas nätverk
  • Lars Alberius, utredare, SUHF:s kansli (sekreterare)