Arbetsgrupper > SUHF:s program för ledare i akademin

SUHF:s program för ledare i akademin

SUHF:s programportfölj för ledare i akademin består idag av Rektorsprogrammet (RP) och Högre ledarprogrammet (HeLP).

Rektorsprogrammet

SUHF:s rektorsprogram ska bidra till att utveckla rektorers personliga, strategiska och lärosätesledarskap för att ge ökade förutsättningar att bedriva än mer välfungerande lärosäten, i en nationell och internationell kontext, både idag och i morgon. Rektorerna ska känna sig mer bekväma i det komplexa rektorsuppdraget. Ett nätverk ska bildas för samverkan mellan deltagarna. Programmet ska göra avtryck i deltagarnas utövande av chefs- och ledarskap.

Du hittar programmet i menyn till höger.

Högre ledarprogram - HeLP

SUHF startade hösten 2009 ett Högre ledarprogram. Det syftar att leda till fördjupade kontakter mellan svenska lärosäten och en djupare förståelse för sektorns villkor och styrning. Vidare ska programmet leda till en fördjupad självinsikt om ledarskapets utmaningar samt utveckla den kommunikativa förmågan hos deltagarna. Det läggs särskild betoning på att utveckla det personliga ledarskapet. Handfasta metoder för verksamhetsutveckling ingår som en viktig del av programmet.

Ca 25 deltagare antas till programmet från de lärosäten som är medlemmar i SUHF. Rektor kan föreslå högst två deltagare från sitt lärosäte och ska också prioritera ordningen mellan dessa. Deltagarna ska finnas på nivån under rektor och arbeta tillsammans med rektor i strategiska frågor.

Ytterligare uppgifter om programmet återfinns i programbladet som finns för nedladding på sidans högerkant.

Styrgrupp

Programmen leds av en styrgrupp och genomförs av två programledare.

I styrgruppen ingår en representant för UKÄ, SUHF:s generalsekreterare samt, av SUHF utsedda, ledamöter, varav en utses till ordförande. Programledarna utarbetar, genomför, följer upp och kvalitetssäkrar programmen i dialog med styrgruppen.

Styrgruppens uppgift är

 • att ansvara för upplägg av programmet, dess framtida utveckling samt att säkra dess kvalitet
 • att följa det som är aktuellt för sektorn och bedriva spaning vad gäller förändringar och förutsättningar för och i sektorn
 • att ansvara för att utvärdering görs, dels löpande under programmet, dels efter dess fullbordan samt att utveckla utvärderingsinstrumenten
 • att i samråd med SUHF:s presidium besluta när nya kullar kan antas till programmen
 • att ansvara för att verksamheten hålls inom de budgetramar som deltagaravgifterna medger.

Följande ledamöter ingår i styrgruppen t.o.m. den 30 juni 2018: 

 • Pam Fredman, tidigare rektor Göteborgs universitet, ordförande
 • Sigbritt Karlsson, rektor vid Kungliga Tekniska högskolan
 • Lars Ågren, universitetsdirektör vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Gerry Larsson, professor i psykologi vid Försvarshögskolan
 • Dan Brändström, ordförande i Linnéuniversitetets styrelse
 • Per Westman, UKÄ
 • Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd
 • Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF

För mer information om programmen kontakta SUHF:s generalsekreterare Marita Hilliges eller programledaren Lotta Löfgren-Markör, 0734-170 166

Dokument