Arbetsgrupper > HfR - Högskolornas forum för redovisningsfrågor

HfR - Högskolornas forum för redovisningsfrågor

Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR) är ett samarbetsorgan inom ekonomiområ­det för universitet och högskolor inom SUHF och fungerar i dessa frågor också som en träff­punkt för samverkan med berörda myndigheter och Utbildningsdepartementet. HfR leds av en styrgrupp och har funnits sedan mitten av 1990-talet.

Uppdrag åren 2019-2020

HfR har SUHF:s uppdrag att bl.a. genom seminarier och projekt utveckla en god redovisnings­sed och uppmärksamma ekonomistyrningsfrågor inom högskole­området.

I uppdraget ingår att uppmärksamma förbundets ledning på frågor där remisser och skrivelser bör avlämnas eller vilka rekommendationer som bör utfärdas.

HfR:s styrgrupp ska även följa effekterna av imple­menteringen av SUHF:s redovisnings­modell för indirekta kostnader (SUHF-modellen) och infor­mera SUHF:s ledning om eventuella justeringar. Modellen beslutades vid SUHF:s förbundsför­samling i november 2007.

Ledamöter i styrgruppen åren 2019-2020

 • Susanne Wallmark, Malmö universitet (ordförande, fr.o.m. 2012)
 • Dan Guttke, Karlstads universitet (verkställande ledamot, representerar planeringscheferna, fr.o.m. 2017)
 • Filip Bengtsson, Lunds universitet (fr.o.m. 2018)
 • Pia Grankvist, Stockholms universitet (fr.o.m. 2012)
 • Joakim Karlsson, Linnéuniversitetet (ordförande i Redovisningsrådet, fr.o.m. 2018)
 • Hanna Mörtberg, Uppsala universitet (fr.o.m. 2018)
 • Susanne Odung, KTH (fr.o.m. 2014)
 • Per Setterberg, Chalmers tekniska högskola (fr.o.m. 2016)
 • Linda Sörensen, Högskolan i Borås (fr.o.m. 2018)
 • Eva Tegelberg, Karolinska Institutet (fr.o.m. 2017)
 • Peter Tellberg, Göteborgs universitet (fr.o.m. 2017)
 • Lena Törnborg, Linköpings universitet (expert SUHF-modellen, fr.o.m. 2018)
 • från SUHF:s kansli deltar Lars Alberius

HfR:s redovisningsråd

Inom HfR finns ett redovisningsråd. Rådets uppgift är att tolka regler och föreskrifter som utges av regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) i syfte att underlätta för sektorns myndigheter.

Rådet ska utveckla och verksamhetsanpassa externa redovisnings­krav och med­verka i besva­randet av remisser, som ställs till lärosätena, avseende ekonomistyr­ning.

Rådet har även uppdraget att förvalta den modell för redovisning av direkta och indirekta kostnader (SUHF-modellen). Redovisningsrådets sammansättning beslutas av styrgruppen för HfR. 

Utvecklingsbank

Vid universitet och högskolor bedrivs ständigt utvecklingsarbeten inom ekonomiområdet. För att stimulera erfarenhetsutbyte mellan lärosäten så har HfR en utvecklingsbank som är en katalog över nyligen avslutade, pågående och planerade projekt.

Kontakt