Arbetsgrupper > Forum för bibliotekschefer

Forum för bibliotekschefer

SUHF etablerade 2006 Forum för Bibliotekschefer vid Svenska Universitet och Högskolor som en samverkansplattform inom SUHF i syfte att främja en god informationsförsörjning och vetenskaplig kommunikation till högre utbildning och forskning.

Syfte och uppdrag

Forum har på olika sätt bidragit med underlag och förslag till SUHF:s styrelse. Styrgruppen har också i olika sammanhang föreslagit representanter till nationella styr- och referensgrupper, främst till Kungl. bibliotekets inflytandestruktur. Kungl. biblioteket har ett uppdrag för samordning av de svenska universitets- och högskolebiblioteken och är därför en viktig samarbetspartner. Fr.o.m. 2011 har KB:s uppdrag utvidgats till att omfatta ett samordnings- och utvecklingsansvar för hela bibliotekssektorn vilket gör att Forum får en ännu viktigare roll att representera lärosätenas bibliotek.

Forums grundläggande uppdrag är att

 • främja samverkan mellan medlemmarna i frågor av gemensamt intresse
 • verka för en god och effektiv informationsförsörjning och vetenskaplig kommunikation till högre utbildning och forskning
 • underrätta SUHF om viktiga utvecklingstendenser inom området
 • ge SUHF underlag till remissvar och rekommendationer
 • utgöra en samtalspartner gentemot myndigheter och organisationer efter uppdrag från SUHF:s presidium
 • initiera och genomföra seminarier i aktuella frågor och driva gemensamma utvecklingsprojekt
 • Under den kommande mandatperioden är en starkt prioriterad fråga att följa och agera i frågor som rör öppen vetenskap. Forum för bibliotekschefer utgör en grupp med stora kunskaper inom området och kan bidra till en önskvärd utveckling mot ökad tillgänglighet till forskningsdata och till publikationer. En annan fråga är att medverka till att definiera innebörden av och kravet på ett biblioteksbestånd i en tid av digitalisering. Frågan har att göra med kvalitet på och kostnader för forskningsbibliotekens verksamhet. 

Organisation och arbetssätt

Forum leds av en styrgrupp bestående av bibliotekschefer samt en representant för universitets- eller högskoleledningar. Styrgruppen utses av SUHF:s styrelse. Mandatperioden är två år. Forum kan tillsätta arbetsgrupper inom prioriterade områden. Forums styrgrupp fattar beslut om etablering och sammansättning av arbetsgrupper. Om arbetsgruppen vill genomföra aktiviteter som innebär kostnader för SUHF skall dessa godkännas av dess presidium. I möjligaste mån bör gälla att aktiviteter är ekonomiskt självbärande. 

Utlåtanden, förslag och skrivelser i SUHF:s namn skall beslutas av SUHF:s styrelse. 

Styrgruppen skall fortlöpande hålla SUHF:s presidium underrättat om verksamheten och vid årsskiftet lämna en verksamhetsberättelse samt en handlingsplan för nästkommande år. SUHF:s kansli bistår med utskick och lokalbokningar m.m. 

Minnesanteckningar från styrgruppens möten finns i dokumentarkivet.

Dokumentation från vår- och höstkonferenser finns under konferensdokumentation.

Sammansättning

För mandatperioden 2018-2019 består styrgruppen för Forum för bibliotekschefer av

 • Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet, ordförande
 • Mikael Sjögren, bibliotekschef vid Umeå universitet, verkställande ledamot
 • Lars Burman, bibliotekschef vid Uppsala universitet
 • Lotta Haglund, bibliotekschef vid Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Jakob Harnesk, bibliotekschef vid Karlstads universitet
 • Sara Kjellberg, bibliotekschef vid Malmö universitet
 • Lisa Petersen, bibliotekschef vid Mälardalens högskola
 • Catta Torhell, bibliotekschef vid Linnéuniversitetet
 • Wilhelm Widmark, bibliotekschef vid Stockholms universitet

Vid styrgruppens möten deltar Linda Gerén från SUHF:s kansli.