Arbetsgrupper > Expertgruppen för kvalitetsfrågor

Expertgruppen för kvalitetsfrågor

Uppdrag

Expertgruppen för kvalitetsfrågor har sedan gruppen bildades ett övergripande uppdrag att främja ett nationellt erfarenhetsutbyte inom högskolesektorn när det gäller kvalitetsutveckling inom forskning, utbildning och administration. För den kommande perioden ska uppdraget främst fokusera på systemfrågor avseende kvalitet inom såväl forskning som utbildning och administration.

I arbetet ska expertgruppen samverka med andra grupper inom SUHF och expertgruppen kan även skapa undergrupper för särskilda arbetsuppgifter. Även internationella kontaktytor bör skapas och användas i arbetet.

Expertgruppen ska vidare:

 • vara ett stöd för SUHF:s styrelse i dess arbete med förbundets ställningstagande kring kvalitetsfrågor
 • aktivt bidra i arbetet med implementering och uppföljning av det nationella kvalitetsäkringssystemet för högre utbildning
 • skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan lärosäten i arbetet med utveckling av interna kvalitetssystem och de tematiska områden som utvärderas nationellt
 • aktivt bidra i arbetet med att vidareutveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet till att även inkludera forskning
 • stödja kvalitetsutveckling i administrationen inom högskolan exempelvis genom erfarenhetsutbyte
 • utforska vad det skulle innebära att ha ett högskoleobservatorium samt vilka typer av analyser och kunskapsunderlag lärosätena skulle behöva
 • tillsammans med Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometrifrågor fortsatt bevaka utvecklingen av fördelningssystem med bibliometriskt underlag

Ledamöter

Ledamöter för perioden 2018-01-01 till 2019-12-31:

 • Stephen Hwang, rektor, Högskolan i Halmstad, ordförande
 • Malin Östling, utvärderingschef, Göteborgs universitet, sekreterare
 • Heidi Hansson, vicerektor, Umeå universitet
 • Magnus Bärtås, vicerektor, Konstfack
 • Eva Öquist, högskoledirektör, Stockholms konstnärliga högskola
 • Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet
 • Bo-Anders Jönsson, vicerektor, Lunds universitet
 • Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF:s kansli.

SFS har rätt att utse en representant till arbetsgruppen.

Gruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer man anser behövas för uppdraget.