Arbetsgrupper > Expertgruppen för samverkan

Expertgruppen för samverkan

Samverkan med omgivande samhälle är en central och naturlig verksamhet för universitet och högskolor inom både forskning och utbildning. Många av lärosätenas partners betonar också betydelsen av en aktiv samverkan med universitets- och högskolesektorn. Området är även av politiskt intresse när nyttan och relevansen av universitetens verksamhet för samhällets utveckling diskuteras.

Uppdraget

Expertgruppen för samverkan har uppdraget att följa utvecklingen inom lärosätenas strategiska samverkan med omgivande samhälle inom forskning såväl som utbildning samt att bidra till erfarenhetsutbytet inom sektorn.

Fokus ska ligga på lärosätesöver­gripande frågor av relevans för områden som universitets- och högskoleledningar har att hantera, exempelvis strategi och långsiktiga verksamhetsutmaningar, kvalitets­säkring och kvalitetsutveckling vad gäller samverkan samt frågor kring styrning och uppföljning av samverkan. I det sammanhanget bör också frågor kring vad som utgör hög kvalitet inom samverkan aktualiseras samt hur samverkan främjar en i övrigt positiv utveckling av forskning, utbildning samt partners verksamhetsutveckling.

Expertgruppen ska etablera samarbete med relevanta myndigheter, nätverk och organisationer som har likartade intresseområden.

Expertgruppen ska även utgöra ett stöd för SUHF:s styrelse i den mån det finns behov av att formulera för sektorn gemensamma ställningstaganden inom området.

Expertgruppens mandatperiod är 2019-01-01 – 2020-12-31.

Ledamöter

Till ledamöter av gruppen utses

  • Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet (ordförande)
  • Johanna Adami, rektor, Sophiahemmet högskola
  • Bo Ahrén, vicerektor, Lunds universitetet
  • Fredrik Hörstedt, vicerektor, Chalmers
  • Maria Lantz, rektor, Konstfack
  • Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet
  • Paul Pettersson, rektor, Mälardalens högskola
  • Karin Cardell, högskoledirektör, Högskolan i Borås
  • Ingela Pihl, Örebro universitet (sekretererare)
  • Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF

Rapporter