Arbetsgrupper > Expertgruppen för internationaliseringfrågor > Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation

Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation

Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation formerades 2016 och är ett professionellt nätverk inom högre utbildning i Sverige som syftar till erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling inom internationell marknadsföring och studentrekrytering.

Syfte

Syftet med Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation är att:

  • Vara en arena för erfarenhetsutbyte kring marknadsföring och kommunikation av Sverige som studiedestination
  • Verka för att undanröja hinder för marknadsförings- och studentrekrytering
  • Initiera samarbeten i gemensamma frågor
  • Bereda ärenden till SUHF:s Expertgrupp för internationaliseringsfrågor
  • Via nätverkets ordförande och vice ordförande vid behov utgöra en referensgrupp till SUHF:s Expertgrupp för internationaliseringsfrågor, men också själv ta initiativ och ta fram underlag för frågor som Expertgruppen kan diskutera och ta ställning till.

Nätverket har en nära koppling till SUHF:s Expertgrupp för internationaliseringsfrågor genom att ordförande och vice ordförande i nätverket regelbundet deltar vid expertgruppens möten, och att frågor av gemensamt intresse tas upp via kontakter mellan expertgruppens presidium och nätverkets ledning. Nätverkets ordförande och vice ordförande ska delta i expertgruppens möten vid minst ett tillfälle per termin.

Om intresse finns bland flera lärosäten sjösätts gemensamma projekt och dessa drivs och finansieras av de deltagande lärosätena.

Medlemmar

Alla lärosäten anslutna till SUHF har rätt till en representant i Nätverket vars medlemmar består av representanter som arbetar med internationell studentrekrytering från de lärosäten som har uttryckt önskemål om att delta i samarbetet. Representanten utses vid respektive lärosäte. Svenska institutet adjungeras till Nätverkets möten.

Medlemskap i Nätverket är kostnadsfritt men det enskilda lärosätet står för de egna kostnader som uppkommer vid deltagande i möten eller andra evenemang.

Kontakta ordförande för en lista över lärosätena som är medlemmar i Nätverket och deras respektive representanter.

Kontakt

Nätverket koordineras av en ordförande och två vice ordförande.

Ordförande

Cecilia Hillman, projektledare för internationell studentrekrytering, Chalmers,  tel. 0708637817.

Vice ordförande

Stefan Haglund, stefan.haglund@lnu.se, Kommunikationsstrateg, internationell studentrekrytering, Linnéuniversitetet, tel 0703545607
Rasmus Franzén, rasmus.franzen@slu.se, Kommunikatör, Sveriges lantbruksuniversitet, tel 0725433297.

Mer information om verksamheten

Till höger finns:

  • Stadgar för Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation
  • Verksamhetsplan 2017 för Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation

Bakgrund

Nätverket är en fortsättning på verksamheten inom Arbetsgruppen för marknadsföring och kommunikation inom Study Destination Sweden (2012-2015).