Arbetsgrupper > Expertgruppen för internationaliseringfrågor

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor har sedan starten haft i uppdrag att behandla internationaliserings-aspekter avseende hela lärosätenas verksamhet, d.v.s. såväl utbildning, som forskning och samverkan.

Gruppen ska arbeta med strategiska frågor rörande internationalisering med ett särskilt fokus på hur bättre förutsättningar för lärosätenas internationalisering kan skapas. Vidare ska arbetet i expertgruppen skapa möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan medlemslärosätena.

Under mandatperioden 2018-2019 ska expertgruppen arbeta med bland annat följande: 

 • Behandla internationaliseringsaspekter på utbildning, forskning och samverkan
  Under den första perioden har mycket av arbetet fokuserat på avgiftsstudenter och frågor kopplade till dessa. Forskningsfrågor bör ges större utrymme under nästa period. T ex bevakning av Kommissionen/EU, forskningsfinansiering, yttranden över olika typer av förslag från kommissionen etc, i samverkan med andra expertgrupper där så är tillämpligt.
 • Följa och stödja Internationaliseringsutredningens arbete
  Utgöra informell referensgrupp. Tillsammans med utredningen, om behov finns, ordna hearings, workshops och seminarier med syfte att stödja utredningen.
 • Hantera frågor rörande lärosätenas strategiska internationalisering
  Strategiska kontakter som har upparbetats bör vidmakthållas. Kontakter med t ex Migrationsverket och utbildningsdepartementet bör fortgå. Verka för en större proaktivitet t ex i Europeiska programbeskrivningar. Beredskap för Brexit.
 • Verka för en större synlighet för Sverige som global aktör
  Vara en drivande kraft för lärosätena i diskussioner rörande gemensamma utmaningar kopplade till internationalisering. Upprätthålla kontakt med Näringsdepts Utlandskontor. Verka för att Sverige är en attraktiv studiedestination. Fördjupa samarbetet med SI och UHR i frågor som rör universitets- och högskolesektorns internationella attraktionskraft.
 • Skapa möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan lärosäten
  Anordna workshops och seminarier för medlemslärosäten med särskilda teman vid behov.
  Här har särskilt framförts önskemål om erfarenhetsutbyte kring ”svåra” länder.
 • Goda kontakter med formella såväl som informella nätverk
  Expertgruppen har identifierat och etablerat kontakt med flera nätverk och grupperingar som bedöms som viktiga för lärosätenas internationella verksamhet, exempelvis HÖNSI/UNSI (högskolornas och universitetens nätverk för strategisk internationalisering), Nätverket för marknadsföring (för bl.a. studentrekrytering), Forum för internationalisering. Fler kan komma att bli aktuella.
 • Verka för att internationella frågor beaktas i andra expertgruppers arbete
  Adjungeringar och inbjudna gäster. Konkreta frågor/samarbeten ger störst utväxling.

Gruppens sammansättning

 • Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet, ordförande
 • Per Nilsson, internationell strateg, Umeå universitet, verkställande ledamot
 • Agneta Marell, rektor, Jönköping University
 • Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet
 • Karin Frydenlund, International Office, Malmö universitet
 • Eva Wiberg, rektor, Göteborgs universitet
 • Christina Murray, internationell strateg, Kungliga Tekniska högskolan
 • Eva-Lisa Ahnström, Grants Office, Blekinge Tekniska högskola
 • Sylvia Schwarg Serger, prorektor, Lunds universitet
 • Lars Ågren, förvaltningschef, Handelshögskolan
 • Linn Svärd, SFS
 • Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungerad från expertgruppen för studieadministrativa frågor
 • Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

Gruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer man anser behövs för uppdraget.

Mandatperioden är 2018-01-01 till 2019-12-31.

Ny definition av internationalisering

Expertgruppen vill sprida följande nya definition av internationalisering för diskussion: 

"De Wit, Hunter, Howard & Egron-Polak (2015) uttrycker att det är en medveten process att integrera en internationell, interkulturell och global dimension i syfte att höja kvaliteten på eftergymnasial utbildning och forskning för studenter och personal och därigenom bidra på ett meningsfullt sätt till samhällsutvecklingen."