Arbetsgrupper > Expertgruppen för arkiv- och informationshantering

SUHF:s expertgrupp för arkiv- och informationshantering

Sedan 2013 finns en arbetsgrupp för arkiv- och dokumenthanterings-frågor. Gruppen var till en början tillfällig, men är sedan januari 2015 en permanent expertgrupp. Expertgruppen har ett förnyat mandat från och med den 1 januari 2019.

Uppdrag

Expertgruppens uppdrag är att arbeta med frågor som rör den snabba teknikutveckling som pågår och som innebär stora utmaningar, men även stora möjligheter, för informationshanteringen. För att kunna möta dessa utmaningar behöver lärosätena samverka kring dessa frågor. Detta görs inom det nationella arkivarienätverket, men det finns behov av att även samverka mer strukturerat och långsiktigt inom vissa angivna områden.

Expertgruppen för arkiv- och informationshantering ska under mandatperioden 2019-2020 bl.a. fokusera på följande frågor:

 • Fortsatt framtagande av metadataspecifikation för utbildningsdata gällande studieregister och resultatrapportering samt förvaltning av de redan framtagna rekommendationerna.
 • Fokus på hur lärosätena kan/ska jobba vidare med att bevara forskningsdata, bl.a. genom medverkan i arbetsgruppen för forskningsdata och i Sunets lagringsprojekt för forskningsdata.
 • Fortsatt arbete med en gemensam gallringsframställan för gamla Ladok.
 • Framtagande av rekommendation att tillämpa vid upphandling
 • Dialog med Riksarkivet avseende uppdatering av RA-FS 1999:1, Gallring av handlingar inom forskningsverksamhet.
 • Allmänt stöd för en modern informationshantering i sektorn i stort, här ingår att föra dialog med relevanta aktörer i informationshanteringsfrågor å sektorns vägnar.

Sammansättning

Ledamöter för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2020:

 • Susanne Kristensson, universitetsdirektör, Lunds universitet (ordförande)
 • Anna Connell, arkivarie, Mittuniversitet
 • Anna Danielsson, arkivarie, Göteborgs universitet
 • Charlotte Eriksson, arkivarie, Försvarshögskolan
 • Dan Holfve, högskolearkivarie, Chalmers tekniska högskola
 • Hanna Höie, arkivarie, Malmö universitet
 • Anders Ideskog, verksamhetsarkitekt, Göteborgs universitet
 • Chatarina Larson, universitetsjurist, Umeå universitet
 • Lars Lind, IT-chef, Stockholms konstnärliga högskola
 • Catrine Viidas, enhetschef, Karolinska Institutet
 • Margareta Ödmark, IT-arkivarie, Stockholms universitet
 • Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)

Rekommendation - reviderad