Arbetsgrupper > Arbetsgruppen för flyktingfrågor

Arbetsgruppen för flyktingfrågor

SUHF har bildat en arbetsgrupp för flyktingfrågor.

Uppdraget

Flyktingsituationen i världen har, på grund av krig och oroligheter, förvärrats. Överfulla flyktingläger finns på många håll och Sverige har mottagit ett stort antal asylsökande under senaste året.

Universitet och högskolor spelar en mycket viktig roll i att bidra med lösningar för individer i den uppkomna situationen genom de samhällsrelevanta uppdrag som forskning, utbildning och samverkan som alla lärosäten bidrar med. Universitet och högskolors grundutbildning och kompletterande utbildningar av olika slag underlättar etablering, integration och introduktion på den svenska arbetsmarknaden. Forskning bidrar till kunskap och förståelse och främjar att ”effektiva” insatser görs. I alla lärosätens uppdrag ligger ett stort ansvar för breddat deltagande och allas likvärdiga möjligheter.

För att möjliggöra samordning av frågor av gemensamt intresse, både kort- och långsiktigt, och för att underlätta ett strukturerat erfarenhetsutbyte bildar SUHF en arbetsgrupp för flyktingfrågor.

Arbetsgruppen roll ska vara att sprida kunskap, påverka beslutsfattare och driva på för förnyelse och utveckling. Arbetet har fokus på den rådande situationen men ska ändå vara sådant att det bidrar till långsiktiga hållbara processer för att öka inkludering och möjligheter till validering och kompletterande utbildning för akademiker med utländsk utbildning. Arbetet kan röra konkreta insatser som t.ex. att ta fram samlat informationsmaterial till berörda grupper, att ta fram förslag kring stipendieprogram och regelförändringar som möjliggör ett effektivare arbete.

I arbetet är det väsentligt att, i möjligaste mån, hålla sig uppdaterad om aktiviteter och initiativ bland grupper som arbetar med liknande frågor, så att värdefull information sprids systematisk och kommer till nytta och att dubbelarbete undviks. Arbetsgruppen bör ta fram en handlingsplan och det är viktigt att denna och löpande information kommuniceras med det nationella nätverk som SUHF nyligen bildat för lärosätenas arbete med flyktingfrågor.

I arbetsgruppen ingår såväl lärosätesrepresentanter och studenter, som företrädare för departement, regioner och relevanta myndigheter som Universitets- och högskolerådet, Arbetsförmedlingen samt Myndigheten för yrkeshögskolan.

Konferenser

Arbetsgruppen anordnar flera konferenser (dokumentation nås via denna länk):

2017-11-27, En högskola för alla – om nyanländas inkludering

2018-11-26, European seminar on refugees supporting diversity, inclusion and democracy

Sammansättning

Ledamöter för perioden 2018-01-01 till 2019-12-31:

 • Cecilia Christersson, Malmö universitet, ordförande
 • Fredrika Lagergren Wahlin, Göteborgs universitet
 • Susanna Öhman, Mittuniversitet
 • Katja Tollmar Grillner, Kungliga Tekniska högskolan
 • Bo-Anders Jönsson, Lunds universitet
 • Johanna Hargö, Stockholms universitet
 • Jan Theliander, Högskolan Väst
 • Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet
 • Malin Jönsson, Universitets- och högskolerådet
 • Joel Hellstrand, Arbetsförmedlingen
 • Elin Landell, Valideringsdelegationen
 • Daniel Lindblom, SFS

Från SUHF:s kansli deltar Linda Gerén.