Arbetsgrupper > Arbetsgrupp för etikfrågor/oredlighetsfrågor/god forskningssed

Arbetsgrupp för etikfrågor/oredlighetsfrågor/god forskningssed

Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med att hantera forskningsetiska frågor, hantering och konsekvenser av oredlighet och att främja god forskningssed samt i vissa frågor ge underlag för att sektorn genom SUHF ska kunna agera gemensamt inom området.

Förutom att vara stöd till styrelse och presidium i frågor inom gruppens område, bland annat genom förslag till remissyttranden och eventuella lag- och förordningsändringar, bör följande frågor ingå i gruppens arbete under kommande mandatperiod. 

Uppdrag

Gruppen ska

 • skapa en arena för ett nyanserat samtal om misstag, fel och fusk samt hur vi skapar förutsättningar för ansvarstagande i att hjälpa varandra att göra rätt
 • föra en gemensam diskussion kring hur vi hanterar anklagelser om oredlighet eller påvisad oredlighet vid våra lärosäten, på kort och lång sikt
 • följa etableringen av den nya oredlighetsnämnden och analysera konsekven¬serna av det nya systemet, detta bör även innefatta lärosäternas egen hantering av brott mot god forskningssed som faller utanför oredlighetsbegreppet
 • föra dialog med externa aktörer, som hanterar förebyggande arbete såväl som konsekvenser av oredlighetsutredningar och påvisad oredlighet, såsom forskningsfinansiärer
 • bevaka etableringen av den nya etikprövningsmyndigheten, inventera hur lärosäten hanterar frågor som efterlevnad av etikprövningslagen, samtycke, utbildning och information rörande forskningsetik samt identifiera praxis
 • bevaka utredningar inom området
 • överväga lämpligheten att ta fram rekommendationer. 

Gruppen ska överväga värdet av att genomföra workshops, konferenser eller seminarier inom gruppens verksamhetsområden. Gruppen ska även råda styrelsen i frågan om huruvida förbundet bör tillsätta en expertgrupp inom området. Ett sådant förslag bör innehålla förslag på avgränsningar och synpunkter på lämplig bemanning.

Gruppen får själv adjungera de personer man anser nödvändiga för hela eller delar av uppdraget. Initiativ som innebär kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.

Sammansättning

Till ledamöter för perioden 2019 – 2020 utses:

 • Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet (ordförande)
 • Stefan Eriksson, rektorsråd Uppsala universitet (verkställande ledamot)
 • Sara Arrenius, rektor Kungliga konsthögskolan
 • Helen Dannetun, rektor Linköpingsuniversitet
 • Katrin Riklund, prorektor Umeå universitet
 • Hans Andersson, förvaltningschef Södertörns högskola
 • Jonas Åkerman, forskningssekreterare Stockholms universitet (sektreterare)
 • Mats Johansson, forskare Lunds universitet
 • Marita Hilliges, generalsekreterare