Arbetsgrupper > Expertgruppen för arbetsgivarfrågor

Expertgruppen för arbetsgivarfrågor

SUHF är inte en arbetsgivarsammanslutning men det finns ändå ett behov av en diskussionsarena för olika arbetsgivarfrågor, bland annat för att främja samarbetet mellan de olika nivåerna av lärosätenas representation i Arbetsgivarverket.

Av denna anledning har SUHF en expertgrupp för arbetsgivarfrågor med syfte att medvetandegöra arbetsgivarnas ansvar för att skapa en attraktiv arbetsmiljö samtidigt som verksamhetens behov tillgodoses.

Expertgruppen har i uppdrag att stimulera ett informationsutbyte mellan ledamöterna i Arbetsgivarverkets olika organ. Den ska identifiera vilka frågor som är mest angelägna att diskutera inom lärosätena för eventuellt gemensamt agerande.

Gruppen

  • ska bevaka aktuella utredningar inom arbetsområdet
  • kan initiera diskussioner av frågor av arbetsgivarkaraktär som är centrala för sektorn
  • ska bistå förbundet genom att förbereda svar på remisser eller andra underlag för styrelsen.