Arbetsgrupper > Administrativt ledarskapsprogram

Administrativt ledarskapsprogram

Bakgrund

Som en del i IDAS-projektet startade SUHF 2004 ett nätverk för framtida administrativa ledare. Det fick en fortsättning 2007 och 2008 då initiativ togs till ytterligare två utvecklingsprogram. Dessa program har fått goda omdömen och deltagarna återfinns bland dagens administrativa ledare på högskolor och universitet. De två senaste nätverken träffas fortfarande regelbundet. 

En sammanhållen utvecklingsinsats för att stärka förutsättningar för god administrativ chefsförsörjning inom högskolor och universitet kan med fördel genomföras i lärosätessamverkan. Många högskolor och universitet bedöms dessutom stå inför en generationsväxling där administrativa chefer och ledare som tjänstgjort i många år och byggt upp en stor kännedom om sektorn och omfattande personliga nätverk slutar för att går i pension. Ett nytt administrativt ledarskapsprogram startades därför återigen under 2016-2017 och denna gång inom SUHF:s regi. Utvärderingen av programmet visar sig att det fallit väl ut med stor positiv respons. Nu är det dags för omgång 2.

Syfte

Syftet med programmet är att deltagarna ur ett ledarskapsperspektiv ska få ökad insikt i sektorns förutsättningar och framtida utmaningar. Ett administrativt utbildningsprogram, enligt nedanstående upplägg, förväntas härigenom ge individer med stärkta förutsättningar att kunna kandidera till mer seniora administrativa chefsuppdrag. Under utbildning behandlas villkor och regelverk för högre utbildning och forskning liksom de speciella möjligheter och utmaningar som ges av akademins kollegiala strukturer. 

En viktig del i utbildningen är att ge deltagarna ett breddat omvärldsperspektiv, att lära känna andra lärosäten, nationellt och internationellt, och förstår deras olika villkor och möjligheter liksom att reflektera kring hur akademins utveckling och hur framtida förändringar påverkar den administrativa utvecklingen. Allt i syfte att stärka förmåga att leda en professionell och effektiv administration i god följsamhet med den akademiska verksamhetens villkor.

En viktig del i programmet, är också att deltagarna ges möjlighet att bygga upp ett nationellt nätverk för erfarenhetsutbyte och utveckling. Konkurrensen om erfarna administratörer med förmåga till bredare chefsuppdrag är i många fall stor. 

Målgrupp

Målgruppen för deltagare i utbildningsprogrammet ska utgöra framtidens ledarskap.

Varje lärosäte har möjlighet att utse 1-2 erfarna administratörer med chefs- eller ledaruppdrag och som kan bli del av en bas för framtida rekrytering till seniora tjänster inom sektorn.

Nominering

Förvaltningschef på varje lärosäte har rätt att nominera högst två personer (en man och en kvinna som skall representera olika administrativa kompetensområden). De nominerade skickar in sitt CV tillsammans med nomineringen. Därefter utser styrgruppen vilka som ska erbjudas att delta i utvecklingsprogrammet, max en per lärosäte. Val av deltagare görs utifrån nätverkets helhet. Programmet kommer att anta 26 deltagare. Antagning till utbildningen är personlig, vilket innebär om en deltagare avbryter sitt deltagande under tiden kan hon/han inte ersättas av någon annan. 
Deltagarna förutsätts aktivt delta och medverka i nätverket vid varje nätverkstillfälle. 

Finansiering och budget

Lärosäten betalar en avgift per person, denna avgift täcker tex kostnader för konsulter, lokaler mm. Avgiften betalas in vid början av utbildningen och betalas inte tillbaka om deltagaren av något skäl inte fullföljer utbildningen. Vid varje utbildningstillfälle betalas logi och måltider direkt av lärosätet. (Samma modell som används i HeLP och Rektorsutbildningen). Det lärosäte som står som värd för respektive möte ansvarar för att boka lokaler, lunch, kaffe mm.

Upplägg

Utbildningsprogrammet är upplagt på 5 tillfällen under ett år (mars - februari), 4 av dessa tvådagarsträffar förläggs till högskolor/universitet i landet och en gång görs ett besök utomlands. 
Den första dagen ägnas åt föreläsningar och presentationer som varvas med deltagarnas egna reflektioner och problematiseringar på chefsnivå, organisationsnivå och personnivå. Den andra dagen är temat utmaningar som chefer och ledare där syftet är att stödja och utveckla deltagarna i sitt ledarskap.

Ledarprogrammets ledning och styrning

Programmet har en styrgrupp och använder befintliga grupper som referensgrupper

Styrgrupp

Jörgen Tholin, Högskolan i Borås, ordförande
Susanne Wallmark, Malmö Högskola

Programledare

Yasmine Lundqvist, Mittuniversitetet

Referensgrupper

Nätverken för förvaltningschefer, högskole- och universitetsdirektörer utgör referensgrupper. Varje förvaltningschef förväntas delta vid något/några tillfällen liksom att fungera som mentor för någon deltagare. Förvaltningschefens ansvar är också att förbereda och följa upp det egna lärosätes deltagares utveckling och planer.